Iné - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nadané dieťa

Deklarácia vzdelávacích práv nadaných detí
Barbara Clarková vydala v roku 1995 v bulletinu spoločnosti MENSA Deklaráciu vzdelávacích práv nadaných detí. Tá vhodným spôsobom dopĺňa základný dokument v oblasti ľudských práv (Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948). Už v nej bolo spomenuté, že "každý má právo na vzdelanie". Deklarácia práv dieťaťa prijatá v roku 1959 detailnejšie upresňuje: "Každé dieťa má právo na vzdelanie". Na začiatku spomínaná Deklarácia vzdelávacích práv nadaných detí nám sa venuje vzdelávacím právam detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami...

Nadané dieťa má právo

 • byť podporované prostredníctvom adekvátnych skúseností pre vyučovanie, dokonca aj vtedy, ak ostatné deti rovnakého veku či ročníka nie sú schopné z týchto skúseností profitovať,

 • byť zaradené do skupín a kontaktovať sa s ostatnými nadanými deťmi, aby mohli byť pochopené, podporované a podnecované,

 • byť vyučované, a nie využívané ako "opatrovník"  alebo učiteľov pomocník vo väčšine času školského dňa,

 • na predkladanie nových, pokrokových a vyzývajúcich ideí a koncepcií, bez ohľadu na materiály a možnosti určené pre deti rovnakého veku alebo ročníka,

 • byť učené poznatkom, ktoré ešte neovláda, namiesto toho, aby bolo znova učené názorom, pojmom alebo koncepciám, ktoré už zvládlo,

 • učiť sa tempom, ktoré mu vyhovuje, teda aj rýchlejšie ako jeho rovesníci,

 • myslieť alternatívne, vytvárať odlišné produkty a prinášať intuíciu a inováciu do vzdelávacieho procesu,

 • byť idealistické a citlivé na spravodlivosť, právo, presnosť a globálne problémy ľudstva a mať príležitosť vyjadriť svoje názory,

 • na všeobecné pochybnosti, ponuku alternatívnych riešení a ocenenia komplexnosti a dôkladnosti myslenia,

 • byť intenzívne, vytrvalé, cieľavedomé vo svojom úsilí pri získavaní vedomostí,

 • prejavovať zmysel pre humor, ktorý je neobvyklý, hravý a často komplikovaný,

 • mať vysoké požiadavky na seba a ostatných a byť citlivé na nesúlad medzi ideálmi a skutočnosťou s potrebou pomoci pri hľadaní hodnôt v ľudskej rozmanitosti,

 • na vysoké výkony len v niektorých oblastiach učebného plánu, nie vo všetkých, vytvárajúc požiadavku zmysluplného a erudovaného zapojenia sa do akademickej oblasti,

 • uskutočňovať záujmy, ktoré sú nad schopnosťami jeho rovesníkov, ktoré sú mimo učebného plánu alebo zahrňujú oblasti doteraz nepreskúmané a neznáme.

Zaujímavé témy

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky