Legislatíva - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nadané dieťa

Intelektovo nadaní žiaci

Triedy na rozvíjanie nadania detí alebo žiakov sa môžu zriadiť v materských školách, v základných školách a v stredných školách so súhlasom zriaďovateľa. Školy alebo triedy pre deti alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú školy alebo triedy, ktoré sa zameriavajú na podporovanie a rozvíjanie intelektového nadania žiakov so zohľadnením rozvoja celej osobnosti a na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich intelektovým nadaním.
V triede pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov je v prvom až štvrtom ročníku základnej školy najviac 12 žiakov, v piatom až deviatom ročníku najviac 16 žiakov a v triede strednej školy najviac 22 žiakov.

Prijímanie detí alebo žiakov s nadaním
Do škôl alebo tried pre deti alebo žiakov s nadaním sa prijímajú deti alebo žiaci, u ktorých bolo na základe pedagogickej diagnostiky zameranej na ich vedomostnú úroveň, skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, ktorých súčasťou je psychodiagnostické vyšetrenie, na preukázané všeobecné intelektové nadanie.
Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním
Intelektové nadanie diagnostikuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia. Centrum v správe z diagnostického vyšetrenia uvedie, či bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie alebo špecifické intelektové nadanie. Centrum v súlade s diagnostikovaním intelektového nadania navrhne vhodnú formu vzdelávania žiaka. O forme vzdelávania rozhodne zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia.


Intelektovo nadané dieťa možno prijať do základnej školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku
- po odporučení centra na základe diagnostikovaného intelektového nadania a
- na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Preradenie alebo vylúčenie žiaka zo vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov
Ak žiak dlhodobo neplní požiadavky výchovno-vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov v oblastiach súvisiacich so všeobecným intelektovým nadaním
(príp. programu pre špecificky intelektovo nadaných žiakov v oblasti školského výkonu súvisiaceho so špecifickým intelektovým nadaním, na ktorú sa výchovno-vzdelávací program zameriava), môže riaditeľ požiadať centrum o rediagnostiku žiaka. Ak rediagnostika nepotvrdí nadanie žiaka, riaditeľ vyradí žiaka zo vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov (príp. programu pre špecificky intelektovo nadaných žiakov) najneskôr k prvému dňu nasledujúceho školského roka.

Ak rediagnostické vyšetrenie žiaka, ktorý je vzhľadom na svoje intelektové nadanie vzdelávaný formou individuálnej integrácie, nepotvrdí jeho intelektové nadanie, žiak prestáva byť z tohto dôvodu vzdelávaný formou individuálnej integrácie najneskôr od prvého dňa ďalšieho klasifikačného obdobia.


Zdroj: Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky, http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=1&aid=1873

Ponúkame vám k nahliadnutiu rôzne dokumenty, zákony, vyhlášky..., týkajúce sa vzdelávania nadaných žiakov na Slovensku.

Vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

ISCED 3a – Vyššie sekundárne vzdelávanie: Štátny vzdelávací program pre gymnáziá pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním


(podľa nového "Školského zákona" (2009))Všeobecná legislatíva

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Kritéria na prijatie do tried pre intelektovo nadaných žiakov

Kritéria prijatia (ZŠ, Šmeralova, Prešov)

(ZŠ, Šmeralova, Prešov (2010))Záverečné pokusné overovanie, prílohy

Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov

Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy

Učebné plány pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy


(Výskumný ústav detskej psychológia a patopsychológie (2008))

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky