Nadané dieťa - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Intelektové nadanie
Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

Čo robiť, keď mám nadané dieťa?
Pri nadaných deťoch je veľni dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú.
Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa.
Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.
Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí podporovať ho. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.
Rodič by mal zohľdniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia.
Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.
Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.
Rodič by mal citlivo komunikovať so svojim dieťaťom, aby mu zabezpečil pocit istoty a bezpečia.

(Centrálny informačný portál rezortu školstva)

Medzi typické charakteristiky intelektovo nadaných detí patria:
- vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach
- skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)
- objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať)
- dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia
- vysoká intelektuálna zvedavosť
- aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového
- široké spektrum záujmov
- záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.)
- schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu
- kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)
- široká slovná zásoba a dobrá argumentácia
- potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám
- nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie...)

Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí spl'ňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík.
Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.

Starostlivosť o nadané deti v rámci neformálneho (mimo školného) vzdelávania

Existuje viacero organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozširovanie obzorov talentovaných detí v ich voľnom čase a rozvojom v rámci ich možností. Tieto výnimočné deti potrebujú viacej rozličných aktivít, aby sa vo voľnom čase nenudili a jednotvárna činnosť ich neprestala baviť.
Často sa na špecializovanej škole ponúkajú aj poobedňajšie aktivity, ktoré sú už čisto záujmové a deti si majú možnosť sami zvoliť krúžok, ktorému sa budú venovať. Sú rozdelené do viacerých oborov - Jazyky, Šport, Počítače, Prírodovedné a Tvorivosť. Konkrétne napríklad: Aj netradične, literárny krúžok, futbal, gymnastika, stolný tenis, volejbal, turistický krúžok, lyžovanie, tanečná, počítače, fyzikálna klub, experimenty z chémie, lego, kreslenie, maľovanie na drevo, receptár, školský časopis a podobne.
Na Slovensku jestvuje množstvo portálov zameraných na edukáciu nadaných detí (Cenada, IQkids, ...), ale aj organizácií, prostredníctvom ktorých sa organizuje množstvo aktivít pre nadané a talentované deti (Logická olympiáda, Klub nadaných detí, Fotografia očami detí, ...).

Zaujímavé odkazy

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky