Online hodina logopédie s nadanými tretiakmi - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Október 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
September 2021
NADANÉ DETI EXPERIMENTOVALI
ŠKOLÁCI ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE SA STRETÁVAJÚ V KLUBE NADANÝCH DETÍ. JEDNO ZO SEPTEMBROVÝCH STRETNUTÍ VENOVALI EXPERIMENTOM. BOLI ÚŽASNÉ!
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Online hodina logopédie s nadanými tretiakmi

Aktivity
Online hodina logopédie s nadanými tretiakmi

Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť slovnú zásobu detí. To boli hlavné ciele špecialistov – logopédov, ktoré tieto online hodiny ponúkajú zdarma.
Pod dohľadom odborníkov
Jednoduché logopedické cvičenia a úlohy na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručností. Online hodinu slovenského jazyka zažili nadaní žiaci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Udialo sa tak za účasti logopédov Mgr. Mileny Vincenti Sedlákovej z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi a Mgr. Ľuboša Lukáča z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. „Ak má vaše dieťa problémy s výslovnosťou, je potrebná pravidelná spolupráca s logopédom a precvičovanie pod jeho vedením v domácom prostredí,“ povedal Ľuboš Lukáč. „Nesprávna výslovnosť má častokrát po nástupe do školy súvis so zvýšeným počtom chýb pri písaní,“ upozornil.

Bez dychových cvičení, no s množstvom hier
Špeciálnej hodiny, zameranej na hovorenú reč, sa zúčastnili tretiaci. Svojej úlohy sa zhostili výborne a cvičenia ich zaujali. Kvôli tomu, že výučba prebiehala online, vynechali dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Zamerali sa na cvičenia, podporujúce rozvoj slovnej zásoby. Nechýbali hry, priraďujúce vymyslené frázy zamestnaniam, tvorenie zdrobnenín, príprava na zaujímavú plavbu loďou, doplňovačky slov do viet, krátke rečnícke cvičenia, hry so slovom a zvukom a ďalšie rečové hry. Všetky majú veľký význam tak pre samotnú reč, ako i myslenie. Aktivujú, obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú fonematický sluch u detí, vštepujú záujem a lásku k jazyku. A to sa podarilo! Záver hodiny patril forme práci, na ktorú sú deti zvyknuté – pracovnému listu.
Elektronika skúsenosť z domu nenahradí
Dôležité je porozumieť štruktúre reči. Deti sa učia uvedomiť si viac významov jedného slova, vyberať si správne slová v komunikácii a ďalšie zručnosti, ktoré naberajú počas prvých školských rokov. K tomu, aby sme u detí všetky tieto zručnosti stimulovali, môžeme využiť jazykové hry, ktoré deťom budú prinášať zábavu,“ vysvetlil Ľuboš Lukáč. „Pre správny rozvoj reči je potrebných niekoľko podmienok: zdravý sluch, kvalitný vzor vo výslovnosti a gramatickej správnosti v domácom prostredí, veľa príležitostí na pokojný a trpezlivý rozhovor, pravidelné čítanie vhodných kníh a časopisov, ako aj dostatok možností k tvorivým činnostiam a fyzickému pohybu. Najdôležitejším faktorom bol, je a bude priama komunikácia s dieťaťom tvárou v tvár (teda nie televízor, tablet, mobilný telefón, nie edukačné videá, DVD) a rozvíjanie reči prostredníctvom klasickej knižky,“ objasnil odborník.

Poznámka: Vedeli ste, čo naozaj znamená logopéd?
Pri tomto slove si väčšina ľudí predstaví zrkadlo a odborníka, pracujúceho so žiakom, ktorý sa zvyčajne učí vyslovovať l alebo r. Niekedy je to aj o „šušlaní“ alebo náprave nesprávnej výslovnosti. Narušená komunikačná schopnosť, čo je oficiálny názov diagnózy, sa netýka iba predškolákov, ale aj ďalších žiakov základnej školy a dospelých. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Logopédia v škole má viesť deti k správnej výslovnosti.

ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah