Pandémia ovplyvňuje (aj) nadané deti - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
August 2021
PROJEKTY 2021/2022
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Pandémia ovplyvňuje (aj) nadané deti

Aktivity
Pandémia ovplyvňuje (aj) nadané deti

Pandémia výrazne poznačila vzdelávanie. Školy a poradenské zariadenia zvládali dištančnú formu vzdelávania najlepšie ako mohli, niektoré lepšie, iné s problémami. Povedzme si pravdu, neboli sme na to pripravení. Nie vlastnou vinou sme sa odrazu ocitli akoby na „opustenom ostrove.“ Začínajúc nedostatočným technickým vybavením a končiac spôsobom vedenia dištančného vzdelávania, ktoré si rovnako ako to prezenčné vyžaduje určité schopnosti.
Foto: Olexandra Sirko

Najviac spomínanú skupinu žiakov v oblasti dištančného vzdelávania tvoria bezpochyby žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kým opatrenia na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave boli súčasťou rôznych odporúčaní, rozvojových projektov (Letná škola), usmernení a pod., chýbala čo len zmienka o nadaných žiakoch, ktorým sa podľa nášho názoru na Slovensku nevenuje dostatočná, resp. žiadna pozornosť.

Práve pandémia v súvislosti s koronavírusom COVID-19 si vyžiadala zvýšenú pozornosť škôl a poradenských zariadení na plnenie potrieb pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a samozrejme už spomenutá menej preferovaná skupina žiakov s nadaním. Opäť prevládol pocit, že nadaní všetko vedia, sú úspešní v každom smere. Podľa nášho názoru je to však mylná predstava. Intelektovo nadaný žiak automaticky neznamená školsky úspešný žiak. Tento názor je potrebné si uvedomiť, a to najmä vzhľadom na edukačné potreby nadaných. Aj nadané deti potrebujú svojho učiteľa a vedenie, či spoluprácu vo výchovno-vzdelávacom procese tzv. sprievodcu, partnera, ktorý ich sprevádza procesom vzdelávania. Keďže ide o skupinu žiakov so ŠVVP, zákonite majú svoje potreby ktoré je potrebné rešpektovať. Nadanie je potrebné rozvíjať, a to sa nestalo...

Môžu nadané deti profitovať z dištančnej formy vzdelávania?
Áno. Samozrejme. Jestvujú prípady (a nie je ich málo), keď si nadané deti povedali: Konečne sám doma! V skupinke nadaných určite nájdeme aj deti, ktoré sa v škole nudia a nie sú „zvedavé“ na monotónne vyučovanie, či preberanie vecí, ktorým už dávno rozumejú, nebaví ich počúvať to isté zasa a znova. Táto skupina nadaných detí si zvykla na pravidelné 4 vyučovacie hodiny denne, keď si povedali: Vydržíme! Samotný výklad nového učiva a množstvo času stráveného doma (a pri počítači) môže nadaným deťom napomôcť pri štúdiu nového učiva, a to vo forme ďalšieho štúdia v encyklopédiách, na internete, rôznych vzdelávacích portáloch a v neposlednom rade možnosť komunikácie prostredníctvom rôznych sociálnych sietí, chatov a pod., a to aj so staršími deťmi. Vyhľadávanie ďalších informácií presahujúcich učebný základ látky môže bohatosť voľného času evokovať rozšírenie učebného obzoru na úrovni vyšších ročníkoch zvlášť vtedy, keď ide o tému, ktorá dokáže nadchnúť, zaujať, nútiť k ďalším zisteniam, objavovaniam, štúdiu.

Obrovským plusom je digitálna gramotnosť
Podstatnou výhodou je digitálna gramotnosť nadaných detí, pre ktoré je používanie počítača, notebooku, rôznych programov hračkou, a to najmä preto, že tieto veci už používali dávno predtým, ak nie – tak je to obrovská výzva a neraz sa stane/stalo aj počas pandémie, že nadaní žiaci predviedli digitálnu gramotnosť v praxi, napr. aj pri doučovaní (učení) základov technickej vyspelosti svojich spolužiakov či učiteľov. To je v poriadku, iste zaujímavé a prínosné pre všetky strany, napokon ako hovoríme žiakom: „Nikto nevie všetko.“

Ďalším plusom je samostatnosť
Sebarealizácia. Polhodinka prípravy nutných domácich úloh, a tak čas pre seba. Takto nejako vyzeralo vzdelávanie nadaných detí v domácom prostredí. Štúdium „navyše“ nadané detí netrápi, skôr zaujíma a dáva im možnosť samostatne prísť k informáciám, ktoré následne spájajú do ďalších súvislostí, často nesúvisiacich so školou, ale potrebných pre fungovanie sveta. Ideálne podmienky, keď je tu možnosť robiť to, čo ich zaujíma. V rámci dištančného vzdelávania som často pozoroval u svojich nadaných žiakov, ktorí sa prostredníctvom rôznych portálov snažili získať/prísť k novým informáciám. Svedčila o tom aj aktivita na sociálnych sieťach, kde rozoberali nielen aktuálne problémy súvisiace s pandémiou, ale aj učivom žiakov. Napokon, nikto im nič iné neposkytol, jedinou aktivitou na webových stránkach (patrí medzi nich aj webová stránka ucimenadialku.sk) bolo zverejnenie logických úloh (testov) Logickej olympiády pre intelektovo nadaných žiakov s možnosťou súťaženia (tú využilo rekordných takmer tisíc nadaných žiakov z celého Slovenska). Mimoriadna pochvala patrí angažovaným učiteľom, ktorí sa neraz „vytrápili“ s logickými úlohami spoločne s nadanými deťmi počas vyučovania, a neboli to len hodiny matematiky.

V čom bol teda problém?
Je potrebné si uvedomiť, že aj nadané deti sú deťmi. Potrebujú svojho učiteľa, ktorý im rozumie, a neraz je to práve ten učiteľ, ktorý je najväčšou oporou pre nadaného žiakov v triednom kolektíve. Ten, ktorému „malý dospelý“ dokáže porozumieť. Rozumie jeho humoru, oprávnenej kritike na základe argumentov dokáže diskutovať, klásť otázky, rozmýšľať „nad úroveň“ spolužiakov. Pandémia možno na chvíľu pomohla nadaným deťom pri samostatnej práci, rozvoji tvorivosti. Vyhľadávanie, osvojovanie, následne vytváranie informácií, poznatkov, vedomostí a zručností títo žiaci zvládli na jednotku. Konštatujem to na základe vlastnej skúsenosti a rozhovorov s intelektovo nadanými deťmi po takmer dvojročnej pauze prezenčného vzdelávania. Trochu iné je to s rozvojom nadania, lebo prerušenie všetkých záujmových útvarov na školách, činnosti športových klubov, základných umeleckých škôl a organizácií poskytujúcich mimoškolské vzdelávanie im neprospelo. Sú to všetko činnosti, ktoré si nadaní žiaci vybrali aj vzhľadom na preferovaný druh nadania, a tieto ich mali posunúť dopredu – rozvíjať ich nadanie. V tejto sfére nadaní utrpeli debakel. Vymyslieť niečo iné namiesto obľúbenej činnosti nie je ťažké, nadané deti vedia vymyslieť aj nemožné, ale takmer dvojročná pauza zanechá svoje...

Ďalším problémom sú chýbajúce sociálne kontakty nadaných detí počas zatvorenia škôl. Časť nadaných detí si tieto chýbajúce kontakty dokáže kompenzovať v online priestore (kde si nájdu/hľadajú rovnocenných nadaných kamarátov s rovnakými záujmami, názormi, hodnotami). Naopak, ďalšia časť z nich mala obrovský problém, ktorý spočíval v uzatvorení sa do seba, v nedostatku korektnej komunikácie, v sociálnom prostredí bez partnerov na komunikáciu, bez individuálneho prístupu a pochopenia.

Samotné sociálne kontakty u všetkých detí boli v tomto čase ohrozené, no vzhľadom na špecifiká nadaných detí je tu väčšia potreba práce s týmito deťmi a pochopenie ich vzdelávacích potrieb. Na základe vlastnej skúsenosti môžem usúdiť, že nadaným práve v tejto sfére bolo ublížené asi najviac. Stretnutie online im nestačí a nenahrádza adekvátne sociálne vzťahy. Často znížené sebavedomie nadaných detí, nespokojnosť až emocionálne poruchy, uzavretosť či problém nadviazať „reč“ a vzťahy v kolektíve (neochota spolupracovať) tvorili podstatnú mieru problémov, ktoré sa na nadaných „prilepili.“ Oporou je im poradenstvo (školské a poradenské), ktoré v tých dňoch, týždňoch nesmieme zanedbať. Teraz sme tu my pre nich, v budúcnosti tu budú práve nadaní pre nás. A pre všetkých.

Mgr. Ľuboš Lukáč
Autor je logopéd, špeciálny pedagóg a zakladateľ celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným,  je interným doktorandom, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah