Seminár ND - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Marec 2018
BENÁTSKY KUPEC ZAUJAL
NADANÍ ŠTVRTÁCI Z PREŠOVA PUTUJÚ DEJINAMI VELIKÁNOV. ŽIVOT SLÁVNEHO CESTOVATEĽA MARCA POLA SPOZNÁVALI PROSTREDNÍCTVOM SÉRIE ANIMOVANÝCH FILMOV.
Marec 2018
FRAŇO KRÁĽ - JANO
INŠPIRÁCIOU MARCOVÉHO STRETNUTIA V KLUBE NADANÝCH DETÍ SA STAL ZNÁMY SPISOVATEĽ, FRAŇO KRÁĽ, KTORÝ SA NARODIL PRÁVE 9. MARCA 1903. DETI SPOZNALI SMUTNÝ, ALE POUČNÝ PRÍBEH.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Marec 2018
TALENT ZŠ REGIÓNU ŠARIŠ
SÚŤAŽ JE URČENÁ ŽIAKOM 6.-9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL REGIÓNU ŠARIŠ A ZÁŠTITU NAD PROJEKTOM PREVZALA PRIMÁTORKA MESTA PREŠOV ING. ANDREA TURČANOVÁ.
Február 2018
LEAF ACADEMY
MEDZINÁRODNÁ INTERNÁTNA STREDNÁ ŠKOLA LEAF ACADEMY V BRATISLAVE PRIJÍMA ŠTUDENTOV DO ĎALŠIEHO ROČNÍKA ŠTÚDIA. ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ PODAŤ DO 7. MARCA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Seminár ND

Aktivity
Seminár ND: Nadaný žiak vo výchovno-vzdelávacom procese očami rodičov

Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným prišli v novom školskom roku so zaujímavým projektom pod pracovným názvom Seminár ND. V rámci neho sú naplánované stretnutia s rodičmi, žiakmi, erudovanými odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí i verejnosťou, ktorej je táto problematika z určitého dôvodu blízka.Stretnutie sa uskutočnilo v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove a organizátorom seminárov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Prvou akciou nového projektu bolo stretnutie s rodičmi žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí vzdelávaním nadaných prešli na základných školách. Potešením pre organizátorov bola účasť rodičov, ktorí si aj napriek pracovnému vyťaženiu našli čas, prijali pozvanie a prišli sa podeliť so svojimi skúsenosťami z čias, keď ich deti navštevovali triedu pre žiakov s Intelektovým nadaním.

Účastníkmi stretnutia boli rodičia detí, ktoré sú v súčasnosti už študentmi vysokých škôl, stredných škôl i rodičia detí, ktoré v minulom školskom roku ukončili vzdelávanie na I. stupni.

Stretnutie sa nieslo v znamení diskusie, ktorej hlavným cieľom bolo priblížiť ostatným rodičom svoj názor, zážitky a skúsenosti z obdobia navštevovania tried pre nadaných žiakov. Hovorili o tom, ako sa dostali k informáciám o existencii týchto tried v Prešove a čo ich viedlo k tomu, aby svojim deťom umožnili vzdelávať sa v nich. Uvádzali výhody, či naopak problémy, s ktorými sa počas dochádzky stretávali i to ako to vnímali samotné deti, výhody absolventov pri nástupe na strednú školu, či vysokú školu. V závere spoločne diskutovali o tom, čo by navrhovali na zlepšenie a skvalitnenie vzdelávania v triedach pre žiakov s intelektovým nadaním.
Obľúbenými sa stalo aj čítanie rozprávok, riešenie úloh zameraných na finančnú gramotnosť a rozvoj motorických zručností, logicko-slovné hry, a súčasťou programu logického sústredenia boli aktivity na rozvoj komunikačných schopností, slovnej zásoby a správneho rečového prejavu.

Logické sústredenie nadaných žiakov základných škôl je súčasťou aktivít združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2018
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah