Tri otázky pre Janu Juráškovú a Martinu Mátychovú - zakladateľky Centra nadania - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
August 2021
PROJEKTY 2021/2022
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Tri otázky pre Janu Juráškovú a Martinu Mátychovú - zakladateľky Centra nadania

Aktivity
Tri otázky pre Janu Juráškovú a Martinu Mátychovú - zakladateľky Centra nadania

PhDr. Jana Jurášková, PhD. a Mgr. Martina Mátychová, PhD. sú spoluzakladateľkami neziskovej organizácie CENTRUM NADANIA n.o., skrátený názov CENADA. Spolu zriaďujú a vedú Súkromnú základnú školu pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA a Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.
Jana Jurášková, Foto: Rajmund Petrík
Martina Mátychová, Foto: Rajmund Petrík
Pod heslom: Snažíme sa vytvárať bezpečné vzdelávacie prostredie založené na rešpektujúcom prístupe a nenásilnej komunikácii sa venujú edukácii nadaných detí. O výnimočnom pracovnom nasadení svedčí aj ich bohatá publikačná činnosť (odborné články, metodické/učebné materiály, kapitoly v učebniciach/príručkách, monografia), spolupráca pri tvorbe teoretických aj praktických základov pedagogiky nadaných na Slovensku, lektorské pôsobenie na Slovensku (aj v Českej republike) či množstvo vystúpení s odbornými prednáškami.

Ako zistiť intelektové nadanie u detí v materskej škole?
Diagnostika intelektového nadania patrí do rúk psychológa, ktorý má diagnostické nástroje na stanovenie intelektových schopností dieťaťa. Pre účely prvotnej identifikácie slúžia napríklad inventáre, ktoré vydal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Ale skôr je to o pozorovaní, pedagogičky si všimnú netypické prejavy dieťaťa alebo jeho nezvyčajnú komunikáciu, spozorujú, že dieťa má naozaj úplne iné informácie a vedomosti ako jeho rovesníci. Môžu upozorniť rodičov, ktorí si niekedy ani nevšimnú, že ich dieťa je v tejto oblasti „zvláštne,“ iné v porovnaní s rovesníkmi. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie majú štandardizované testy intelektových schopností, ktorými merajú intelektové schopnosti aj u detí predškolského veku. Nie každé dieťa je v tomto období merateľné alebo testami zachytávajúce ako intelektovo nadané.

Aké sú možnosti vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v základnej škole?
Naša legislatíva poskytuje široké možnosti vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v škole, a to formou individuálnej integrácie, je možné vytvárať skupiny s intelektovo nadanými žiakmi v rámci bežných tried, alebo zakladať špeciálne triedy pre nadaných či školy. Nadaní môžu „preskočiť“ ročník alebo niektoré predmety absolvovať vo vyššom ročníku. Je možnosť nástupu do prvého ročníka pred dovŕšením 6. roku života, čo je však rozhodnutím, ktoré sa v danom momente môže zdať ako optimálne vzhľadom na intelektovú akceleráciu, ale bez zohľadnenia (zatiaľ neznámych) situácií, ktoré prináša dozrievanie, socializácia v kolektíve v období napríklad puberty a možností školy a rodiny na tieto situácie adekvátne reagovať. Aj z tohto dôvodu sme začali pred 13 rokmi realizovať vzdelávanie nadaných žiakov predškolského veku v tzv. úvodných ročníkoch.  Žiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo tento úspešný experiment zapracovať do legislatívy a teda aj praxe tak, aby každá základná škola mala možnosť otvoriť úvodné ročníky a poskytovať odbornú starostlivosť nadaným deťom v predškolskom veku. Z metodického hľadiska existujú dva základné prístupy: jeden sa zameriava skôr na výkon a konkurenciu – nazýva sa aj výkonový; druhý prístup sa zameriava skôr na osobnosť, na ošetrenie prípadných rizík vo vývine intelektovo nadaného žiaka – tento prístup sa nazýva osobnostný. V rámci týchto protichodných prístupov môžeme vytýčiť tieto kontrasty – výkonový verzus osobnostný: súťaž – spolupráca; vonkajšia motivácia – vnútorná motivácia; zameranie na výkon – zameranie na proces.

Akú budúcnosť vidíte vo výchove a vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov, ale aj v zmysle prípravy učiteľov na ich vzdelávanie?
Veríme, že všetky deti čaká dobrá budúcnosť. My sa k tomu snažíme prispieť sústredením sa na vytvorenie podmienok na bezpečné učebné prostredie, v rámci ktorého majú deti možnosť sa prirodzene rozvíjať, komunikovať, prijímať seba aj ostatných, čo je bezpochyby dobrým základom pre ich život v dospelosti.
Podľa našich skúseností absolventi pedagogických fakúlt so zameraním na prvý stupeň základných škôl majú informácie o vzdelávaní nadaných len v menšej miere, absolventi vzdelávania predmetov na druhom stupni alebo na strednej škole majú znalosti o problematike intelektovo nadaných len výnimočne. V posledných rokoch sa pedagogika nadaných  vyučuje na katedre špeciálnej pedagogiky PdFUK, nemáme informácie, ako je to na iných pedagogických fakultách.
 Napriek vyše takmer tridsaťročnej praxi vzdelávania nadaných na Slovensku ešte stále nie je dostatočné povedomie o špecifikách nadaných detí a ich vzdelávaní, a to i v odbornej verejnosti, resp. v školskej administratíve, kde sú nadaní viac vnímaní ako žiaci s povinnosťou vysokých školských výkonov, nie ako jedinci so špecifickými potrebami a aj potenciálnymi ťažkosťami, ktoré súvisia s ich asynchrónnym vývinom. Veľmi pozitívne vnímame legislatívne nastavenie vzdelávania nadaných v školskom zákone. Poskytuje široké možnosti, formy vzdelávania nadaných, aj keď aj tu si vieme predstaviť zlepšenia.

Zhováral sa: Ľuboš Lukáč, Mgr., interný doktorand, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah