Triedny učiteľ - nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2016/2017

Mgr. Ľuboš Lukáč, 38 rokov

Narodil som sa v Prešove, kde súčasne žijem a pôsobím. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove som začal pôsobiť na základnej škole ako učiteľ anglického jazyka (žiaci 2.st. ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Neskôr som som začal pôsobiť aj v sabinovskom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako školský logopéd (kde pôsobím doteraz).

Od roku 2006 učím v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove (od roku 2012 pôsobím aj ako školský špeciálny pedagóg). Táto špecifická skupina žiakov bola a je pre mňa podnetom pri realizácii množstva vlastných projektov a aktivít v prospech intelektovo nadaných detí.

Vzdelanie

2014 - 2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov), (inovačné vzdelávanie)
Téma záverečnej práce: Žiak so všeobecným intelektovým nadaním s ADHD


2013 -  2014                   
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole (špecializačné vzdelávanie)
Téma záverečnej práce: Logické úlohy a ich využitie v predmete matematika


2009 - 2010                                              
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice  (ĎVUI)
Vyučovanie informatickej výchovy (špecializačné vzdelávanie)

2008 - 2010                                              
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených (rozširujúce štúdium)

2004 - 2007                                              
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Anglický jazyk (rozširujúce štúdium)

1998 - 2003                                              
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia

Prax

2016 - doteraz
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov - odborný metodik pre vzdelávanie nadaných žiakov

2015 - 2016

Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry v Prešove - člen (neposlanec)

2014 - 2015

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra špeciálnej pedagogiky - externe vyučujúci

2012 - doteraz                                         
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov - školský špeciálny pedagóg

2006 - doteraz                                       
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov - učiteľ 1.-2. st.

2004 - doteraz                                        
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov -
školský logopéd

2003 - 2006                                            
Základná škola, Komenského 13, Sabinov - učiteľ 2. st.  

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky