Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2022
LOGIFORMIÁDA
NADANÉ DETI Z KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SA ZAPOJILI DO TESTOVANIA LOGICKEJ SÚŤAŽE LOGIFORMIÁDA. NAPÄTIE SA DALO KRÁJAŤ!
Apríl 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE UŽ PO DESIATYKRÁT ZORGANIZOVALA TRADIČNÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2022
MIMORIADNY ÚSPECH!
LOGICKÉ MYSLENIE A ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE VSTUP DO ŠKOLY SI BUDE TENTO ROK ROZVÍJAŤ 6411 DETÍ Z 331 MATERSKÝCH ŠKÔL. IDE O NAJVYŠŠÍ POČET ZAREGISTROVANÝCH DETÍ OD VZNIKU SÚŤAŽE.
Apríl 2022
SILNÉ STRÁNKY NADANÝCH
NADANÉ DETI CVIČILI ROZMANITÉ TALENTY A NADANIA. TO VŠETKO V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠMERALOVEJ ULICI V PREŠOVE POD HLAVIČKOU INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova

Aktivity
Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova

Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu, našli nadané deti z Prešova spoločne s odborníkmi na slovo vzatými. Vyučovaciu hodinu viedli pozvaní logopédi.
Čo naozaj znamená logopéd
Logopéd je slovo, pri ktorom si väčšina ľudí automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda). Pracuje s predškolákom, ktorý sa spravidla učí vyslovovať l alebo r. Zriedka sa spomenie odstraňovanie „šušlania“, náprava nesprávnej výslovnosti. O tom, že narušená komunikačná schopnosť sa zďaleka netýka iba predškolákov, sa môžeme presvedčiť nielen v logopedických ambulanciách, ale aj v každodennom živote. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Logopédia v školskom prostredí vedie žiakov k správnej výslovnosti.  

So skúsenými odborníkmi
Jednoduché logopedické cvičenia sa stali súčasťou vyučovania slovenčiny nadaných žiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Online hodinu slovenského jazyka tam spestrili odborní zamestnanci – logopédi: Mgr. Milena Vincenti Sedláková z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi a Mgr. Ľuboš Lukáč z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Logopédia Online bola tentoraz zameraná na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručností.
Dychové cvičenia tentoraz vynechali
Online logopedickej hodiny sa zúčastnili nadaní druháci. Spoločne s hosťami sa svojej úlohy zhostili znamenite. Chytili ich cvičenia, zamerané na reč a jej rozvoj. Prípravné cvičenia napomáhajú správnej výslovnosti. Pre „online formu“ a súčasnú pandémiu tentokrát vynechali dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások je tiež artikulačná obratnosť hovoridiel. Preto sme sa zamerali na cvičenia, podporujúce rozvoj slovnej zásoby.

Tvorenie slov aj príprava na plavbu loďou
Keďže práca na tvorení slov je jedným z najdôležitejších zdrojov obohatenia slovnej zásoby detí, zodpovedala tomu aj celá vyučovacia hodina slovenského jazyka. Nechýbali hry, priraďujúce vymyslené frázy zamestnaniam, tvorenie zdrobnenín, príprava na zaujímavú plavbu loďou, doplňovačky slov do viet, krátke rečnícke cvičenia, hry so slovom a zvukom a množstvo ďalších rečových hier. Všetky majú veľký význam pre rozvoj reči a myslenie detí. Aktivujú, obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú fonematický sluch u detí, vštepujú záujem a lásku k jazyku. A to sa nám podarilo!
Po všetkých tých rečových cvičeniach zostal čas aj na prácu s pracovným listom, ktoré zmenili logopedické cvičenia na hru, prijateľnú a obľúbenú u detí.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah