Naša škola - intelektovo nadaní žiaci, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2021
LOGICKÉ ÚLOHY PRE NAJMENŠÍCH
PODPORIŤ ROZVOJ LOGICKÉHO MYSLENIA DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU NIKDY NIE JE NA ŠKODU. SKÚSIŤ SI TO S RATOLESŤAMI MÔŽETE V PRILOŽENÝCH ÚLOHÁCH OD PREŠOVSKÉHO PEDAGÓGA NA STRÁNKE PRESOV24.SK.
Apríl 2021
ŠKOLA PRE TVOJU BUDÚCNOSŤ
PODPORME SPOLOČNE ÚŽASNÝ PROJEKT DANIELA HEVIERA URČENÝ DEŤOM - "UČEBNICU" PRE BUDÚCNOSŤ, DO KTOREJ SA PONORIA AKO DO NAPÍNAVÉHO PRÍBEHU, KTORÉHO HLAVNÝMI POSTAVAMI SÚ PRÁVE ONY.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2021
IMAGINE MADE IN BOJNICE
BOJNIČANIA MICHAL LEKÝR A ADAM RÁZGA SÚ ŽIAKMI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY. ICH TALENT MÔŽETE SLEDOVAŤ AJ NA YOUTUBE. NAPRÍKLAD V PODOBE COVER VERZIE LEGENDÁRNEJ SKLADBY IMAGINE.
Apríl 2021
ONLINE HODINA LOGOPÉDIE
ZLEPŠIŤ SI VÝSLOVNOSŤ A ROZŠÍRIŤ SLOVNÚ ZÁSOBU DETÍ. TO BOLI HLAVNÉ CIELE ŠPECIALISTOV - LOGOPÉDOV, KTORÍ TIETO ONLINE HODINY PONÚKAJÚ ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZDARMA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Naša škola - intelektovo nadaní žiaci, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné

Aktivity
Naša škola - intelektovo nadaní žiaci
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné

Reklamný článok: Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné, Autor článku: Mgr. Ivana Čepová
Naša škola pripravuje a vzdeláva nadané deti, podporuje ich a rozvíja ich nadanie už 15 rokov. Vo vyučovacom procese aplikujeme ranné komunity, realizáciu projektov, ročníkových prác, priateľskú a nestresovú atmosféru. Zvyšujeme digitálne a jazykové kompetencie učiteľov a žiakov pravidelným vzdelávaním učiteľov v zahraničí. Vo vyučovaní využívame prácu s rôznymi nástrojmi a aplikáciami a tým u žiakov podporujeme kreativitu a spoluprácu. Učitelia žiakov zostavujú úlohy tak, aby pri nich žiaci využili svoj intelektový potenciál, aby využívali pestré a vyzývavé podnety. Ich snahou je žiakom priblížiť digitálnu gramotnosť a v posledných rokoch programovanie zábavnou a pútavou formou. Ako príklad môžeme uviesť rôzne Stopovačky s QR kódmi – žiaci si vytvárajú vlastné zbierky úloh, vytvárajú vlastné myšlienkové mapy prostredníctvom rôznych nástrojov na vizuálne znázornenie vzťahov medzi myšlienkami, využívajú tvorbu online násteniek pri rôznych aktivitách – napr. opakovaní vybraných slov prostredníctvom fotografií žiakov, realizácii projektov, alebo pri prezentácii ročníkových prác žiakov.

Naši žiaci hľadajú mnohé postupy, ktoré sa pri bežnom vyučovaní iba vysvetľujú ako hotové algoritmy (napr. pravidlá sčítania, násobenia, gramatické pravidlá, prírodovedné zákonitosti). Vo vyučovaní nadaných žiakov uprednostňujeme zážitok a vlastnú skúsenosť pred teóriou. Žiaci realizujú na základe problémovej metódy rôzne pokusy, navštevujú rôzne zážitkové výstavy zamerané na matematiku, fyziku... Sami sa presvedčia, ako sa tlačia noviny, ako si môžu vyrobiť vlastný papier a opätovne ho použijú, pracujú s rôznymi materiálmi, o ktorých sa učia, navštívia miesta v našej krajine, ktoré sú predmetom ich vzdelávania - na základe vlastnej skúsenosti zažijú to, čo by v knihách nenašli...

Snahou našej školy je podporiť a rozvinúť schopnosti žiakov podľa individuálnych danosti a to využívaním efektívnych foriem a metód vo vyučovacom procese, ale aj podporou záujmovej činnosti v centre voľného času zriadeného pri škole. Žiaci majú možnosť uplatniť sa aj v takých krúžkoch, ako Klub nadaných detí, Zvedavko, Pestráčik, Tenis, Šach, Anglický jazyk, Športový a Tanečný krúžok.

Webstránka žiakov 4.A triedy:    http://12patraci.blogspot.com/
Nadaní žiaci (školská webstránka): http://zshu.sk/index.php/o-skole/triedy-pre-nadanych-ziakov
Kvalifikovaní učitelia našej školy absolvovali odborné špecializované vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole, realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pod odborným vedením psychológa, pedagóga a metodika doc. PhDr. Vladimíra Dočkala, CSc. Chápu potrebu osobitnej podpory nadaných detí v pedagogickom procese, majú záujem o nové formy práce s talentami, v edukácii nadaných detí využívajú alternatívne pedagogické prístupy, citlivo posudzujú talent žiakov nielen podľa ich školských výkonov, pripravujú pre nadaných žiakov alternatívne učebné materiály, neustále získavajú informácie o možných zdrojoch využiteľných pri ich tvorbe; využívajú prvky rôznych alternatívnych modelov vzdelávania nadaných žiakov pri podpore kognitívneho, kreatívneho a sociálneho rozvoja ich osobností.

To, že naši učitelia neustále rozvíjajú svoj vlastný tvorivý potenciál a spôsobilosť využívať ho v práci s nadanými deťmi, dokazujú aj výsledky žiakov pri realizácii medzinárodných projektov eTwinning a Erasmus+. Žiaci sa prostredníctvom realizácie týchto projektov oboznamujú s kultúrami partnerských krajín, nadväzujú nové priateľstvá, učia sa pracovať s rôznymi aplikáciami a nástrojmi ktoré ponúka internet, osvojujú si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy kódovaním v rôznych jazykoch, konštruovaním programovateľných stavebníc a programovaním robotických hračiek.

Každoročne získavame certifikáty kvality za realizáciu medzinárodných eTwinningovéhých projektov. Sme úspešní aj v Národných súťažiach eTwinning. Naši žiaci opakovane získali 1., 2. a 3. miesto za realizáciu medzinárodných projektov s partnerskými školami zo zahraničia. Úspešní sme aj v iných súťažiach. V súťaži Čitateľský oriešok sme dvakrát získali krásne 1. miesto, v súťaži Mladý filmový tvorca, zameranej na tvorbu krátkeho animovaného filmu, sa podarilo žiakom obsadiť dvakrát 1. a raz 2. miesto. Súťaž organizuje SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu. Prvenstvo žiaci získali s prácami  Bezpečnosť na cestách a Naša cesta do školy - žiaci pripravili animované filmy v RNA  a v programe Zu3D. Postavičky zhotovili z plastelíny, použili aj postavičky z Lega a rôzne hračky. Veľkým prínosom pre žiakov bola pri preberaní ocenení aj návšteva výstavy Bibliotéka a Pedagogika a tiež interaktívnej výstavy o vede a technike Veda netradične v bratislavskej Inchebe. Pravidelne sa zapájame do rôznych olympiád, výtvarných, matematických a literárnych súťaží, do projektu Osmijankova čitateľská záhrada. A úspešne - sme medzi ocenenými kolektívami žiakov zo Slovenska.
Žiaci našej školy patria tiež k prispievateľom článkov v TASR. Po počiatočnom publikovaní ich potešil list generálneho riaditeľa TASR a balíček s knižnou odmenou. Žiaci sa v rámci vyučovacieho procesu venujú takým aktivitám, ako zdobenie perníkov, zúčastňujú sa školských šachových turnajov, rôznych výziev ako Európsky týždeň programovania, Hour of Code, #ErasmusDays...Naša škola bola organizátorom sústredenia pre intelektovo nadaných žiakov na Zemplínskej Šírave.  Zúčastnilo sa ho 50 žiakov z Humenného a zo Svidníka. Medzi aktivity, ktoré sme počas sústredenia realizovali, patrila Chemická a fyzikálna show, minilogická olympiáda, „Cesta po štátoch Európskej únie“ - kódovanie minirobotov „ Ozobotov“, tvorba priestorových modelov, konštruovanie a kódovanie robotických stavebníc LEGO Boost, aktivity s robotmi Blue Bot , fotografická súťaž, ktorej porotcom bol aj špeciálny pedagóg a autor mnohých projektov pre nadaných žiakov, Mgr. Ľuboš Lukáč.

Naša škola už niekoľkokrát za sebou sa stala najlepšou ZŠ v našom meste v hodnotení INEKO. Žiaci končiacich ročníkov sú úspešne umiestňovaní na stredné školy podľa vlastného výberu.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah