Tri otázky: Vzdelávanie nadaných žiakov v ČR - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
Jún 2023
OTESTUJTE LOGICKÉ MYSLENIE
POSLÚŽIA VÁM K TOMU ÚLOHY LOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE NAJMENŠÍCH. AJ TENTO ROČNÍK SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV SA NIESOL V DUCHU MOTTA "SÚŤAŽÍME, ALE NEPREHRÁVAME".
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
August 2023
KLUB NADANÝCH DETÍ
ODŠTARTOVALI SME REGISTRÁCIU DO JEDINEČNÉHO PROJEKTU VZDELÁVANIA NADANÝCH A TALENTOVANÝCH DETÍ - KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE. REGISTRAČNÝ FORMULÁR NÁJDETE NA STRÁNKE.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Tri otázky: Vzdelávanie nadaných žiakov v ČR

Aktivity
Tri otázky pre Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky

Ako prebieha vzdelávanie nadaných žiakov v Českej republike? Majú nadané deti vytvorené podmienky na vzdelávanie a rešpektovanie špecifických potrieb? Majú učitelia v ČR možnosti ďalšieho vzdelávania v oblasti nadania a nadaných? Viac sa dozviete v našej rubrike 3 otázky. Tentokrát sme oslovili Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.
Foto: logo Tri otázky
Foto: Mgr. Aneta Lednová, tlačová hovorkyňa MŠMT ČR, Zdroj: https://www.msmt.cz/file/50415/
3 otázky pre Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.
O možnostiach realizácie výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v českých školách, ďalšom vzdelávaní učiteľov v problematike edukácie nadaných a úspešných krokoch ministerstva sme hovorili s Mgr. Anetou Lednovou, tlačovou hovorkyňou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Odborníci upozorňujú na to, že „rovný prístup ku vzdelávaniu zabíja potenciál nadaných detí“. Sú v českých školách vytvorené podmienky na realizáciu výchovy a vzdelávania nadaných detí?
Spoločné vzdelávanie detí, žiakov a študentov v rámci hlavného vzdelávacieho prúdu je jednou z priorít Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (MŠMT). Novela školského zákona garantuje s účinnosťou od 1. septembra 2016 právo detí na tzv. podporné opatrenia. Tieto opatrenia pomôžu prekonávať ich znevýhodnenia - ide o deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a kultúrne odlišného prostredia, deti a žiakov zdravotne postihnutých a znevýhodnených alebo žiakov (mimoriadne) nadaných. Podporné opatrenia vo vzdelávaní žiakov, ktoré je možné uplatňovať taktiež pre nadaných žiakov (nielen mimoriadne nadaných), zohľadňujú rôzne možnosti zvolených metód výuky, upravuje sa práca so vzdelávacím obsahom, odporúča sa pracovať s pestrou škálou organizačných foriem výučby. Špecifickým podporným opatrením je individuálny vzdelávací plán. Nadaní žiaci sa môžu so súhlasom riaditeľov príslušných škôl vzdelávať formou stáží v inej škole rovnakého alebo iného druhu. Pre nadaných žiakov môže riaditeľ školy vytvárať skupiny, v ktorých sa vzdelávajú žiaci rovnakých alebo rôznych ročníkov školy v niektorých predmetoch. Žiaci s potrebou podpory vo vzdelávaní z dôvodu nadania majú nárok na špeciálne učebnice a pomôcky (napr. hvezdárske ďalekohľady, súpravy na prírodovedné pokusy a výskumy, odborné knihy a časopisy vrátane elektronických pre podporu výskumnej činnosti, licencie pre online prístup k databázam odborných publikácií atď.).
Krajské siete podpory nadania previazané v národnej Sieti podpory nadania  poskytujú s garanciou MŠMT v Českej republike systematickú a kvalitnú ponuku aktivít a služieb pre kognitívne nadaných s využitím regionálnych kapacít a zdrojov. V každom kraji má vytvorenie siete na starosti práve krajský koordinátor Siete podpory nadania.
Všetky ďalšie informácie k nadanej mládeži, ku koncepcii a systému podpory nadania môžete nájsť na stránkach MŠMT:
Najčastejšie materiálne podporné opatrenia pre nadaných a mimoriadne nadaných žiakov vykázané základnými školami od septembra 2016 sú napríklad alternatívne učebnice, encyklopédie, atlasy a odborné slovníky, výučbové softvéry, odborné knihy pre oblasti rozširujúceho učiva vrátane elektronických publikácií, tablety, elektronické a technické stavebnice, súpravy na prírodovedné pokusy a výskumy, mikroskopy alebo modely vesmírnych telies.
Najčastejšie materiálne podporné opatrenia pre nadaných a mimoriadne nadaných žiakov vykázané strednými školami od septembra 2016 sú odborné knihy pre oblasti rozširujúceho učiva vrátane elektronických publikácií, alternatívne učebnice, notebooky, encyklopédie, atlasy a odborné slovníky, výučbové softvéry, odborné časopisy, súpravy na prírodovedné pokusy a výskumy alebo elektronické a technické stavebnice.

Sú učitelia v ČR pripravení na vzdelávanie nadaných žiakov, resp. majú učitelia možnosť ďalšieho vzdelávania v problematike edukácie nadaných žiakov?
Pedagogickí pracovníci majú zo zákona povinnosť ďalšieho vzdelávania. To sa uskutočňuje okrem iného i v rámci prehlbujúceho štúdia v programoch, ktoré MŠMT akredituje v systéme ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Na oblasť práce s nadanými deťmi, žiakmi a študentmi zameriavajú svoje vzdelávacie aktivity rôzni poskytovatelia vzdelávania - od vysokých škôl cez vzdelávacie centrá zriadené krajmi až po súkromné vzdelávacie inštitúcie. Medzi najčastejšie ponúkané programy patria kurzy tematicky zamerané na metódy a formy práce s nadanými žiakmi, vo všeobecnej rovine, alebo zacielené na určitý predmet, napr. anglický jazyk, český jazyk, matematiku či biológiu. Niektoré naopak zohľadňujú konkrétne vekové špecifiká detí či žiakov, a sú tak určené napr. pre pedagogických pracovníkov materských škôl, 1. stupňa základných škôl a pod. V rámci projektu Národného pedagogického inštitútu ČR (NPI), ktorý je priamo riadenou organizáciou MŠMT, sú tieto programy realizované v rámci projektu Systém podpory nadania. V aktuálnej vzdelávacej ponuke NPI ČR je 73 programov zameraných na oblasť nadania.

Podpora nadaných - Národný pedagogický inštitút (NPI, ktorý združuje bývalé ostatné priamo riadené organizácie MŠMT – NÚV a NIDV):
4. Otvorené e-kurzy: Tvorba a realizácia IVP, Vyhľadávame intelektovo nadaných žiakov na Metodickom portáli: RVP.CZ (http://elearning.rvp.cz/katalog-kurzu)

Čo považujete za najvýznamnejšie úspechy MŠMT ČR v oblasti školstva za obdobie posledných rokov?
Veľkým úspechom je navýšenie platov zamestnancov v školstve. V roku 2017 si vláda dala do programového vyhlásenia ambiciózny záväzok, že v roku 2021 budú priemerné platy pedagogických a nepedagogických pracovníkov na 150% ich úrovne roku 2017. Už teraz môžeme povedať, že tento záväzok bude splnený. Zároveň sa nám po mnohých rokoch príprav podarilo spustiť reformu financovania regionálneho školstva. Táto reforma priniesla výrazné zvýšenie predvídateľnosti a transparentnosti financovania škôl, a prispela tak i ku skvalitneniu výuky. V praxi táto zmena obstála na výbornú a školy ju uvítali.
V jeseni 2020 schválila vláda Stratégiu vzdelávacej politiky do roku 2030+, ktorú sme pripravili na základe celospoločenskej debaty. Cieľom tejto Stratégie je zmena výučby našich detí a mládeže tak, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti pre život v 21. storočí. Zlepšiť sa musí i vzdelávanie detí zo znevýhodnených rodín, čo výrazne zvýši ich šance na úspech nielen v škole, ale i v ďalšom živote. V oblasti vysokoškolského školstva sa nám podarilo navýšiť rozpočty vysokých škôl o zhruba 7 miliárd českých korún a ďalšia miliarda navyše bude v rozpočte na ďalší rok. Čo sa týka vzdelávania v dobe pandémie, okrem množstva negatívnych dopadov, malo toto obdobie i jeden pozitívny dôsledok - pedagógovia i žiaci urobili veľký pokrok v používaní techniky pri online výučbe.

Zhováral sa: PaedDr. Ľuboš Lukáč
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah